Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Temeljem Zakona o udrugama (NN 88/01), te članka 17. Statuta Šahovskog Saveza Županije Primorsko-goranske na sjednici održanoj 5. studenog 2011 god. donosi se:

S T A T U T

ŠAHOVSKOG SAVEZA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 1. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

ŠAHOVSKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (u daljnjem tekstu Savez) je sportski savez u području šaha, u koji se udružuju šahovske udruge s područja Županije.

Udružuju se na osnovi Zakona o sportu, u Savez, bez namjere stjecanja dobiti, poradi planskog i organiziranog razvoja i unapređenje šaha na području Primorsko-goranske Županije.

 

Članak 2.

Savez ima svojstvo pravne osobe. Pravnu osobnost Savez je stekao upisom u Registar udruga RH te upisom u Registar športskih djelatnosti. Za preuzete obveze Savez odgovara svim sredstvima kojima raspolaže (potpuna odgovornost). Savez ima svoj žiro račun.

 

Članak 3.

Savez djeluje na području Primorsko-goranske Županije. Sjedište Saveza je u Rijeci na adresi Blaža Polića 2/2.

Puni naziv Saveza je Šahovski savez Primorsko-goranske Županije.

Skraćeni naziv Saveza je ŠSPGŽ.

 

Članak 4.

Savez ima svoj znak. Znak saveza je: četvrtastog oblika, podijeljen na četiri manja kvadrata. Gornji kvadrat je tamno plave-boje sa tekstom „ŠAHOVSKI SAVEZ“ pisan bijelim slovima u dva reda. Lijevi i desni kvadrat su svijetlo-plave boje sa slovima „P“ i „G“ u tamno-plavoj boji. U donjem kvadratu je slovo „Ž“, bijele boje na tamno-plavoj podlozi. Sredinom znaka prolaze dvije vodoravne valovite linije plave boje.

 

 

 

 

 

 

 

Članak 5.

Savez ima pečat i štambilj. Pečat Saveza je okrugla oblika, promjera 30 mm s istiskanim tekstom uz rub pečata: ŠAHOVSKI SAVEZ PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE, a u sredini pečata nalazi se znak Saveza. Štambilj Saveza pravokutnog je oblika dužine 50 mm, širine 15 mm, s ispisanim tekstom kao na pečatu.

Savez može imati dva istovrsna pečata i štambilja u kojem slučaju svaki pečat mora imati unutar oboda svoj broj (1) ili (2).

 

Članak 6.

Savez kao sportska udruga ima svojstvo neprofitne organizacije koju zastupaju predsjednik i dopredsjednik Saveza, a u njihovoj odsutnosti ovlašteni član Izvršnog odbora.

 

 

 1. CILJEVI SAVEZA

 

Članak 7.

Ciljevi Saveza i udruženih šahovskih udruga su:

 • utvrđivanje i ostvarivanje ciljeva promicanja šahovske aktivnosti na području Primorsko-goranske Županije,
 • poticanje i promicanje svekolike šahovske aktivnosti, osobito kod djece i mladeži,
 • osmišljeno korištenje slobodnog vremena mladeži,
 • pripomoć u stručnim treninzima i financiranju velikih natjecanja

(Europsko, Svjetsko, međunarodno prvenstvo) ukoliko je to moguće,

–       kontinuirani rad s mladima s profesionalnim trenerom.

 • DJELATNOST SAVEZA

 

Članak 8.

Djelatnost Saveza za ostvarivanje ciljeva je slijedeća:

 

 • objedinjuje i usklađuje programe šahovskih aktivnosti, te daje prijedloge za izradu programa javnih potreba i skrbi o njegovom ostvarenju,
 • da vodi brigu o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata,
 • organizira sustav natjecanja u šahu u cilju razvoja šahovskih kvaliteta svojih članica,
 • da vodi posebnu brigu o mladim članovima koji postižu vrhunske rezultate,
 • da organizacijom natjecanja pridonosi osmišljenom korištenju slobodnog vremena mladih,
 • obavlja gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima.

Članak 9.

U izvršavanju svojih ukupnih zadaća, na realizaciji utvrđenih potreba i interesa društva u oblasti šaha, Savez obvezno surađuje s temeljnim šahovskim udrugama, ostalim šahovskim udrugama, ostalim Županijskim šahovskim savezima, Hrvatskim šahovskim savezom, Primorsko-goranskom Županijom, Zajednicom sportova Primorsko-goranske Županije, Hrvatskim olimpijskim odborom i ostalim pravnim i fizičkim osobama koji mogu pomoći u provođenju zadaća.

Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svojih djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se mora, u skladu s Statutom, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Saveza, kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni Statutom.

 

 1. JAVNOST RADA SAVEZA

 

Članak 10.

 

Djelatnost Saveza je javna. Sve važnije odluke Skupštine, Izvršnog odbora, te drugih tijela Saveza objavljuju se na prikladan način (Internet stranica ŠAHOVSKOG SAVEZA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE), tako da budu dostupne svim članovima Saveza i široj javnosti. Javnost izvješćivanja obavlja se u skladu s propisima o javnom priopćavanju.

 

 

 1. ČLANSTVO, ORGANIZACIJA I DJELOVANJE SAVEZA

ČLANOVI SAVEZA

 

Članak 11.

 

Šahovski klubovi da bi postali članicom Saveza moraju ispuniti slijedeće uvjete:

 

 • da su osnovani u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu, te upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
 • da im je svrha osnivanja obavljanje šahovske djelatnosti i promicanje šaha
 • da prihvate Statut Saveza
 • da podnesu pismeni zahtjev za učlanjivanjem, uz koji će priložiti Izvadak iz registra udruga, Registraciju igrača u Hrvatskom šahovskom savezu (najmanje deset igrača), pismenu izjavu da prihvaćaju Statut.

 

Članak 12.

 

Članice Saveza imaju prava i obveze:

 

 • sudjelovati u utvrđivanju prijedloga politike razvoja šahovskog sporta,
 • utvrditi program rada Saveza i pratiti njegovo ostvarivanje,
 • voditi popis članica Saveza
 • birati predstavnike u Skupštinu Saveza i druga tijela sukladno odredbama Statuta,
 • provoditi aktivnosti kojima se ostvaruju zajednički interesi i zadaće,
 • ostvarivati druga prava i druge obveze u svezi zajedničkih interesa, zadaća i poslova.

Članak 13.

 

Članstvo u Savezu prestaje izdavanjem ispisnice od strane Izvršnog odbora.

 

Članstvo u Skupštini prestaje:

 

 • prestankom postojanja članice (brisanje iz registra udruga),
 • zabranom rada članici,
 • na osnovu pismenog zahtjeva članice Skupštine,
 • odlukom Skupštine Saveza, ako članica stalno i pored upozorenja djeluje suprotno zajedničkim interesima, Zakona i ovog Statuta.
 • izdavanjem ispisnice od strane Izvršnog odbora,

 

 

Članak 14.

 

Savez je samostalna udruga uključena u Hrvatski šahovski savez.

 

 

 1. TIJELA SAVEZA, SASTAV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA, UVJETI I NAČIN IZBORA I OPOZIVA, TRAJANJE MANDATA I ODGOVORNOST ČLANOVA

 

 

Članak 15.

 

Tijela Saveza jesu:

 

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik Saveza
 4. Nadzorni odbor

 

 

 1. Skupština

 

Članak 16.

 

Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja Saveza.

Skupština Saveza organizira se i djeluje kao jedinstveno vijeće svih predstavnika na osnovi ravnopravnog odlučivanja o međusobnim pravima, obvezama i odgovornosti udruženih šahovskih udruga. Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo, a Skupština mora imati Izborno-ovjeroviteljnu komisiju (izborna Skupština), voditelja bilježaka i dva ovjerovitelja bilježaka sa Skupštine.

 

 

 

 

 

 

Članak 17.

 

Skupština Saveza nadležna je da:

 

 • donosi Statut Saveza, te njegove izmjene i dopune,
 • odlučuje o nazivu, znaku i sjedištu Saveza,
 • utvrđuje temeljnu politiku razvoja šaha u Primorsko-goranskoj Županiji,
 • bira predsjednika, dopredsjednika, članove Izvršnog odbora i članove Nadzornog odbora,
 • bira i opoziva predstavnike Saveza u Hrvatskom šahovskom savezu i u Sportskom savezu Primorsko-goranske Županije,
 • utvrđuje ukupni prijedlog programa šaha u Primorsko-goranskoj Županiji za čiju se realizaciju sredstava osiguravaju putem odgovarajućih proračuna,
 • utvrđuje prijedlog kriterija i mjerila za vrednovanje programa,
 • donosi godišnji program rada Saveza, i prihvaća godišnje izvješće o radu
 • donosi financijski plan i usvaja zaključni račun Saveza,
 • razmatra i usvaja izvješća Izvršnog i Nadzornog odbora,
 • dodjeljuje priznanja zaslužnim članovima Skupštine,
 • odlučuje o žalbama članova u drugom stupnju,
 • razmatra i druga pitanja sukladno Statutu Saveza,
 • utvrđuje sustav natjecanja na području Primorsko-goranske Županije,

 

 

Članak 18.

 

Skupštinu Saveza čine po jedan ovlašteni predstavnik šahovske udruge koje imaju najmanje 10 igrača registriranih u HŠS ili se u tekućoj natjecateljskoj godini takmiče u barem jednom službenom ekipnom takmičenju HŠS.

 

Članak 19.

 

Izborna Skupština održava se svake četiri (4)  godine.

 

Predsjednik Saveza najkasnije jedan (1) mjesec prije isteka mandatnog razdoblja raspisuje izbore za predstavnike u Skupštini za slijedeće mandatno razdoblje. Ako pojedine udružene udruge nisu do vremena utvrđenog u stavku 1. ovog članka izabrale svoje predstavnike u Skupštinu, Skupština u novom sastavu počinje sa radom, ako je odluku o izboru predstavnika dostavilo najmanje dvije trećine udruženih udruga.

 

Ukoliko se Skupština ne održi zbog nedostavljenih odluka o izboru predstavnika za Skupštinu, Skupština se odgađa na rok od 14 dana. U slučaju da se po novom sazivu odazove manje od 2/3, ali ne manje od 51% svih predstavnika, Skupština će se održati prema predloženom dnevnom redu. Članovima Skupštine koji nisu dostavili odluku o izboru predstavnika izriče se opomena.

 

Prvu sjednicu nove Skupštine saziva i vodi dotadašnji predsjednik Saveza.

 

 

 

 

Članak 20.

 

Mandat predstavnika Skupštine traje četiri (4) godine.

 

Predstavniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:

 • njegova opoziva
 • podnošenja ostavke
 • nastupa takvih okolnosti zbor kojih predstavnik ne bi više mogao obavljati dužnost člana u Skupštini,

 

Opoziv člana vrši se na način i po postupku predviđenom za njegov izbor. Mandat naknadno izabranog predstavnika traje do isteka mandata Skupštine odgovarajućeg saziva.

 

Članak 21.

 

Ukoliko je predstavnik kojemu je mandat prestao prije roka na koji je bio biran, bio član Izvršnog ili Nadzornog odbora, novog člana Izvršnog ili Nadzornog odbora bira Skupština Saveza na prijedlog predsjednika Saveza.

 

Članak 22.

 

Redovna Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama. Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Redovna Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja izabranih predstavnika Skupštine.

 

Članak 23.

 

Odluke Skupštine (redovne i izborne) pravovaljane su ako su donesene većinom prisutnih na Skupštini.

Skupština Saveza donosi odluke većinom glasova ukupnog broja predstavnika prisutnih na Skupštini u slučaju kada se:

 

 • donosi i mijenja Statut saveza,
 • razmatra prijedlog programa razvoja šaha u Primorsko-goranskoj Županiji,
 • donosi financijski plan i usvaja zaključni račun,
 • odlučuje o izboru i opozivu članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, predsjednika i dopredsjednika saveza,
 • utvrđuje sustav natjecanja na području Županije,
 • odlučuje o udruživanju u Savez i udruživanju Saveza.

 

Članak 24.

 

Skupština sve odluke donosi javnim glasovanjem, osim u slučaju izbora Predsjednika i Dopredsjednika, odnosno Izvršnog i Nadzornog odbora kada se odluke mogu donijeti tajnim glasovanjem.

 

 

 

Članak 25.

 

Skupštinu saziva predsjednik Saveza:

 

 • kada ocijeni da je potrebno sazvati Skupštinu,
 • na temelju zaključka Izvršnog odbora,
 • na pismeni skupni zahtjev više od 1/3 predstavnika Skupštine udruženih udruga,
 • na zahtjev Nadzornog odbora.

 

Članak 26.

 

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje pitanje u vezi s načinom sazivanja i rukovođenja sjednicom Skupštine, kao i druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

 

 

 1. Izvršni odbor

 

Članak 27.

 

Za obavljanje izvršnih funkcija i drugih poslova utvrđenih ovim Statutom u Savezu se osniva Izvršni odbor.

Izvršni odbor ima devet (9) članova.

Članove Izvršnog odbora Skupština Saveza bira na temelju prijedloga predsjednika Saveza, s tim što su predsjednik i dopredsjednik Saveza članovi Izvršnog odbora po svojoj funkciji. Članovi Izvršnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

 

Članak 28.

 

Izvršni odbor nadležan je da:

 

 • utvrđuje prijedloge Statuta i drugih općih akata iz nadležnosti Skupštine,
 • utvrđuje i predlaže Skupštini osnovu programsku orijentaciju rada i djelovanja Saveza,
 • utvrđuje i predlaže Skupštini donošenje plana razvoja, godišnji program, financijskog plana, te prihvaćanje zaključnog računa,
 • izrađuje i predlaže Skupštini nacrt kriterija i mjerila za valorizaciju programa korisnika sredstava proračuna,
 • razmatra, utvrđuje i predlaže Skupštini nacrt ukupnog programa u Primorsko-goranskoj Županiji za čiju se realizaciju sredstva osiguravaju putem odgovarajućih proračuna,
 • izvršava financijski plan i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
 • upravlja pokretnom imovinom Saveza i odlučuje o poslovima redovnog upravljanja nekretninama koje su u vlasništvu Saveza,
 • imenuje i razrješava tajnika,
 • utvrđuje i predlaže Skupštini osnovnu programsku orijentaciju rada i djelovanja Saveza u roku od dva mjeseca nakon izbora,
 • odlučuje o osnivanju trgovačkog društva u smislu Zakona o sportu, odnosno o neposrednom obavljanju određenih privrednih djelatnosti,
 • određuje namjenu i kontrolira utrošak sredstava ostvarenih vlastitim privređivanjem ili drugim djelatnostima,
 • imenuje komisiju za dodjelu nagrada i ostale komisije po potrebi,
 • razmatra pitanja iz rada udruženih organizacija i poduzima odgovarajuće mjere za unapređivanje njihova rada,
 • odlučuje o organizaciji obavljanja stručnih, administrativnih i sličnih poslova za potrebe Saveza,
 • predlaže članice i druge poslove utvrđene Statutom, drugim općim aktima, kao i one koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 29.

 

Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi.

Članak 30.

 

Izvršni odbor mora se održati na zahtjev:

 

–       Pismenog zahtjeva 1/3 članova Skupštine,

 • Najmanje pet (5) članova Izvršnog odbora.

 

Članak 31.

 

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Izvršni odbor svoje odluke donosi javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Izvršni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini. Skupština može opozvati pojedinog člana Izvršnog odbora prije isteka njegova mandata, ako ocijeni da postupa suprotno ovom Statutu, odnosno da ne provodi utvrđeni program ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora.

Skupština može opozvati cijeli Izvršni odbor ako utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi akata u provedbi utvrđenog programa rada Skupštine članovi Izvršnog odbora otežavaju rad i djelovanje Skupštine, odnosno onemogućavaju ostvarivanje razvojne politike u ovoj oblasti.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izbrani.

 

 

 1. Predsjednik Saveza

 

Članak 32.

 

Savez ima predsjednika i dopredsjednika.

Predsjednik i dopredsjednik Saveza ujedno su i predsjednik i dopredsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.

Predsjednika i dopredsjednika Saveza Skupština bira na vrijeme od četiri (4) godine. Inicijativu za izbor predsjednika i dopredsjednika Saveza pokreću predstavnici Skupštine.

 

 

Članak 33.

 

Predsjednik:

 

 • saziva sjednicu Skupštine i Izvršnog odbora i rukovodi njihovim radom,
 • usklađuje rad Skupštine i Izvršnog odbora,
 • predstavlja Savez u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom, ovom Statutom i drugim općim aktima,
 • brine o pravovremenom izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima.
 • Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.

 

Članak 34.

 

Dopredsjednik zastupa Savez u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Saveza, te ga zamjenjuje u svim poslovima.

Skupština prilikom razmatranja godišnjeg izvješća o svom radu i radu Izvršnog odbora odlučuje o povjerenju i dopredsjedniku.

 

 

 1. Nadzorni odbor

 

Članak 35.

 

Nadzor rada, odnosno poslovanja Šahovskog saveza Primorsko-goranske Županije vrši Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, ni članovi odbora ili komisije koje bira i imenuje Skupština i Izvršni odbor.

Na prvoj svojoj sjednici članovi Nadzornog odbora biraju iz svojih redova predsjednika.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

 

Članak 36.

 

Nadzorni odbor:

 

 • kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Saveza,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
 • nadzire poštivanje akata i odluka organa Saveza,
 • kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana,
 • predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu,
 • poduzima i druge mjere u svezi sa svojim poslovima i zadacima te djelokrugom rada,
 • obavlja i druge poslove i zadatke koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

 

Članak 37.

 

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova.

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini, podnosi joj izvješće o svom radu.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvještava Skupštinu, odnosno organ vlasti u čijem je djelokrugu nastala nepravilnost. Ako se nepravilnosti pravovremeno ne otklone, dužan je o tome obavijestiti nadležne inspekcijske organe.

Organi saveza dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

 

 

 1. Tajnik Saveza

 

Članak 38.

 

Tajnika imenuje i razrješava Izvršni odbor na vrijeme od četiri (4) godine.

Ista osoba po isteku roka iz stavka 1. ovog članka može biti ponovno izabrana za tajnika Saveza.

Za tajnika Saveza mora se imenovati osoba koja ima organizacijske sposobnosti i dokazane rezultate kao djelatnik u šahovskom sportu.

 

Članak 39.

 

Tajnik je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru Saveza.

 

Članak 40.

 

Tajnik Saveza:

 

 • odgovoran je za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
 • odgovoran je za izvršenje zaključaka iz nadležnosti Skupštine i Izvršnog odbora,
 • brine o izvješćivanju javnosti o radu Saveza i osiguravanja javnosti u radu,
 • izvršava druge obveze utvrđene odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.
 • Tajnik sudjeluje na sjednicama Izvršnog odbora bez prava odlučivanja.

 

Članak 41.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti od strane Izvršnog odbora i na vlastiti zahtjev. Ukoliko se tajnik razrješava na vlastiti zahtjev, Izvršni odbor može ga razriješiti odmah ili najkasnije u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva.

 

Članak 42.

 

Mandat u svim tijelima traje Saveza traje četiri (4) godine.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Saveza.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

 

Članak 43.

 

Postupak za opoziv predsjednika Saveza odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.

Prijedlog za opoziv predsjednika Saveza mogu podnijeti Izvršni ili Nadzorni odbor ili 1/3 članova skupštine Saveza. Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Saveza odnosno član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova.

Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela upravljanja.

 

 

 1. IMOVINA

(NAČIN STJECANJA I RASPLOLAGANJA IMOVINOM)

 

Članak 44.

 

Potrebna sredstva za realizaciju svojih ukupnih programskih aktivnosti Saveza stječe iz:

 • proračuna Primorsko-goranske Županije
 • članarine svih članova šahovskih udruga udruženih u Savez (povrat dijela članarine iz HŠS)
 • sredstva ostvarenih priređivanjem igara na sreću, sukladno posebnim propisima,
 • ostvarenih prihoda od imovine i prava,
 • prihoda od publikacije koje izdaje Savez,
 • drugih izvora prihoda u skladu sa Zakonom.

 

Članak 45.

 

Savez može u okviru svoje djelatnosti, neposredno, odnosno preko udruženih udruga u sporazumu s osnovnim i srednjim školama i učilištima sudjelovati u izvođenju izvannastavnih i izvanškolskih programa odgoja i obrazovanja učenika i studenata, a na temelju posebno zaključenih ugovora i na taj način stjecati određena sredstva za realizaciju tih programskih aktivnosti.

 

Članak 46.

 

Savez može u skladu sa Zakonom radi obavljanja određenih gospodarskih i drugih djelatnosti osnovati Trgovačko društvo i na taj način stjecati odgovarajuća sredstva za svoje osnovne programske aktivnosti. Prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom.

 

 

 

Članak 47.

 

Financijski plan u osnovi proizlazi iz Programa rada Saveza i čini njegov sastavni dio. U financijskom planu saveza iskazuju se svi prihodi i rashodi Saveza.

 

 

Članak 48.

 

Financijski plan donosi Skupština Saveza prije početka godine za koju se donosi. Ako se financijski plan ne donese prije početka godine za koju se donosi, rad Saveza financira se privremeno na osnovi financijskog plana protekle godine, a najduže do 31.3. tekuće godine.

 

Članak 49.

 

Financijskim planom vrši se raspored za pojedine namjene, odnosno pobliže usmjeravanje i raspodjela sredstava za pojedine programske zadatke, djelatnosti i nosioce. Usvojeni financijski plan može se prema potrebi u toku godine mijenjati. Na temelju odluke Izvršnog odbora predsjednik vodi provedbu realizacije financijskog plana

 

Članak 50.

 

Sredstva proračuna strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za namjene koje su i određene. Sredstva odobrena Savezu za realizaciju utvrđenih programa, potreba i interesa društva, Savez usmjerava neposrednim izvršiocima programa na osnovu utvrđenih kriterija i mjera a u skladu sa zaključenim ugovorima.

Ugovorom iz stavke 2. ovog članka utvrđuje se:

 

 • programski zadaci koji će se realizirati, međusobni odnosi, suradnja i odgovornost u izvršenju programskih zadataka,
 • načini i rokovi obračunavanja i plaćanja,
 • način izvješćivanja,
 • kontrole i odgovornosti za nepridržavanje preuzetih obveza,
 • način rješavanja sporova, te druga pitanja u vezi s međusobnim pravima, obvezama i odgovornosti ugovorenih strana.

 

Članak 51.

 

Sredstva ostvarena vlastitom gospodarskom ili drugom djelatnošću saveza nakon pokrića svih troškova o kojima ovisi ostvarenje ovakvih prihoda mogu se koristiti:

 

 • za proširenje sadržaja i opsega utvrđenih programskih aktivnosti,
 • za uvođenje novih programa, akcija i aktivnosti koje pridonose razvitku i unapređenju šaha u Županiji.

 

Članak 52.

 

Udruga ima svoju imovinu.

O raspolaganju imovinom Saveza odlučuje skupština u skladu sa ovim Statutom i posebnim propisima.

Savez je dužan osigurati javnost rada u stjecanju i raspolaganju imovinom, te osigurati kontrolu raspolaganja imovinom sukladno posebnim propisima.

 

Članak 53.

 

Savez je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se utvrđuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

 

Članak 54.

 

Savez prestaje s radom:

 • ako Skupština Saveza donese odluku o prestanku rada za koju se mora izjasniti 2/3 većina svih članova Saveza,
 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog Statutom za održavanje sjednice Skupštine, a ona nije održana,
 • ako Statut nije u skladu sa Zakonom,
 • ako Savez djeluje suprotno odredbama Zakona i Statuta,
 • ako se broj članova smanji ispod devet (9).

U slučaju prestanka rada Saveza, nakon namirivanja vjerovnika i troškova sudskih i drugih postupaka imovina se u jednakim omjerima dijeli svim članovima Saveza.

U slučaju prestanka rada Saveza, predsjednik je dužan u roku od osam (8) dana o tome izvijestiti Županijski ured za opću upravu u Rijeci.

 

 

 • Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 55.

 

Statut donosi Skupština Saveza većinom glasova ukupnog broja predstavnika prisutnih na Skupštini uz prethodno provedeni postupak javne rasprave u udruženim šahovskim udrugama.

Statut stupa na snagu danom usvajanja.

 

Članak 56.

 

Nacrt prijedloga Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na raspravu udruženim šahovskim udrugama.

Po proteku roka za raspravu polazeći od prijedloga, primjedbi i mišljenja na nacrt Statuta, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga na usvajanje Skupštini Saveza uz obvezu da se u dostavljenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na odgovarajući način obavijesti njihove podnosioce i Skupštinu Saveza.

Iznimno nacrt prijedloga i prijedlog ovog Statuta utvrđuje Inicijativni odbor za osnivanje Šahovskog saveza Županije Primorsko-goranske, upućuje ga na javnu raspravu u udružene šahovske udruge.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.

 

 

 

Članak 57.

 

U slučaju potrebe, tumačenje odredbi ovog Statuta daje isključivo Skupština Saveza.

 

 

Članak 58.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Saveza, a njegovim donošenjem prestaje važiti Statut saveza Županije Primorsko-goranske od 6. studenog 1997. te izmjene i dopune Statuta od 15. siječnja 2001, 25. veljače 2005 i 11. lipnja 2010 godine.

 

 

 

 

 

 

U Rijeci, 5. studenog 2011 god

 

 

 

PREDSJEDNIK ŠAHOVSKOG SAVEZA

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

Ivan Mandekić

 

________________________________

© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh